TS NGUYỄN SỸ HÓA

Nội dung

Chuyên Khoa

Thẩm mỹ

Thành Phố

Hà Nội

Nghề Nghiệp

Bác sỹ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt