TS. BSCKII ĐỖ TRỌNG QUYẾT

Nội dung

Chuyên Khoa

Cấp cứu ngoại

Thành Phố

Thái Bình

Nghề Nghiệp

Bác sỹ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt