PGS.TS TRẦN ĐỨC PHẤN

Nội dung

Chuyên Khoa

Di truyền y học - Sinh học phân tử

Thành Phố

Hà Nội

Nghề Nghiệp

Bác sỹ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt