PGS.TS MAI XUÂN KHẨN

Nội dung

Chuyên Khoa

Hô hấp/Lao và bệnh phổi

Thành Phố

Hà Nội

Nghề Nghiệp

Bác sỹ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt