PGS.TS HUỲNH QUANG THUẬN

Nội dung

Chuyên Khoa

Hóa sinh y học

Thành Phố

Hà Nội

Nghề Nghiệp

Bác sỹ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt