Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Các xét nghiệm sàng sơ sinh

Gói 2 chỉ tiêu: (G6PD, CH)
Gói 3 chỉ tiêu: (G6PD, CH, CAH)
Gói 5 chỉ tiêu: (G6PD, CH, CAH, PKU, GAL)
Gói 38 chỉ tiêu
Gói 48 chỉ tiêu
Đặt xét nghiệm này ngay
Tùy chọn