Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Các xét nghiệm Nội tiết chuyên sâu theo yêu cầu

Aldostrerone
AMH
Anti Phospholipid - IgM
Anti Glycoprotein - IgG/IgM
Anti-TG
Beta-hCG
Các chất gây nghiệm/NT (thuốc lắc, cần sa, đập đá, heroin)
Anti Cardiolipin IgG/IgM
Chất gây nghiện/máu (heroin...)
Chất gây nghiện/NT (heroin, test nhanh)
Cortisol máu (8h hoặc 20h)
C-Peptide
E2
G6PD/Blood
Hormon kích thích vỏ thượng thận (ACTH)
IgA
IgE
IgG
IgM
LH
NT-proBNP
Parathyorid hormon (PTH)
Procalcitonin (PCT)
Progesterol
Pro GRP
Prolactin
T3
T4
TG (thyroglobulin)
Testosterone
TRAb (TSH Receptor Antibody)
TSH
Đặt xét nghiệm này ngay
8,349,000 đ